مقالات برتر پژوهشگران دلوا

مقالات برتر محققین دلوا

مشاهده ی آخرین مقالات و پژوهش های منتشره شده علمی توسط محققین دلوا

درباره پژوهش های برتر محققین دلوا

شما می‌توانید آخرین مقالات و دستاوردهای برتر محققین دلوا، شامل فعالیت های علمی، مقالات، پتنت ها و کتب منتشر شده در زمینه نانو، نانوامولسیون، بسته‌بندی نانو ، نانو ذرات را دنبال نمایید. این مقالات و پژوهش‌ها از جمله آخرین دستاوردهای علمی در حوزه‌های مختلف نانوتکنولوژی و علوم مرتبط با آن است که توسط پژوهشگران برجسته دلوا انجام شده‌اند.

دکتر حامد اهری دلوا

مقالات برگزیده دکتر حامد اهری

Elsevier

Sedighe Tavasoli , Zahra Borjizadeh , Amirali Anvar , Hamed Ahari , Sima Moradi , Seid Mahdi Jafari

سال انتشار: 2023

Patent

Hamed Ahari, Seyed Amirali Anvar, Maryam Ataee , Sima Moradi, Sogand Heydari , Hourieh Shalchi

سال انتشار: 2023

Elsevier

Hamed Ahari, Seyed AmirAli Anvar, Sara Allahyari Beik, Sima Moradi

سال انتشار: 2023

Elsevier

Chen Tan, Yuqian Zhu, Hamed Ahari, Seid Mahdi Jafari , Baoguo Sun, Jing Wang

سال انتشار: 2023

Elsevier

Wanli Zhang, Hamed Ahari, Zhengke Zhang, Seid Mahdi Jafari

سال انتشار: 2023

Elsevier

Hamed Ahari, Leila Golestan, Seyed Amir Ali Anvar, Ilaria Cacciotti, Farhad Garavand, Atefe Rezaei, Mahmood Alizadeh Sani, Seid Mahdi Jafari

سال انتشار: 2022مشاهده بیشتر

دکتر سارا اله یاری بیک دلوا

مقالات برگزیده دکتر سارا اله یاری بیک

Elsevier

Hamed Ahari, Seyed AmirAli Anvar, Sara Allahyari Beik, Sima Moradi

سال انتشار: 2023

WILEY

Mahnoush Aboutorab, Hamed Ahari, Sara Allahyaribeik, Shima Yousefi, Abbasali Motalebi

سال انتشار: 2020

asianpubs

Afshin Mohseni Arasteh, Kamran Lary, Sara Allahyari Beik

سال انتشار: 2009

JAFM

M. Akbarnejadbaie,  A. A. Bidokhti,  M. Akbarinasab,  M. Ezam, S. Allahyaribeik

سال انتشار: 2019

JAFM

M. Rostami Hosseinkhani, P. Omidvar, S. Allahyaribeik, M. Torabi Azad

سال انتشار: 2019

United States Patent

 Hamed Ahari, AmirAli Anvar, Mehdi Rahimian, Sara Allahyari Beik, Sima Moradi

سال انتشار: 2020مشاهده بیشتر

دکتر امیر علی انوار دلوا

مقالات برگزیده دکتر امیرعلی انوار

Elsevier

Sedighe Tavasoli , Zahra Borjizadeh , Amirali Anvar , Hamed Ahari , Sima Moradi , Seid Mahdi Jafari

سال انتشار: 2023

Patent

Hamed Ahari, Seyed Amirali Anvar, Maryam Ataee , Sima Moradi, Sogand Heydari , Hourieh Shalchi

سال انتشار: 2023

Elsevier

Hamed Ahari, Seyed AmirAli Anvar, Sara Allahyari Beik, Sima Moradi

سال انتشار: 2023

Elsevier

Hamed Ahari, Leila Golestan, Seyed Amir Ali Anvar, Ilaria Cacciotti, Farhad Garavand, Atefe Rezaei, Mahmood Alizadeh Sani, Seid Mahdi Jafari

سال انتشار: 2022

Fisheries Sciences

Amirali Anvar, Shabnam Haghighat Kajavi, Hamed Ahari, Anoosheh Sharifan, Abbasali Motallebi, Shapour Kakoolaki, Saeed Paidari

سال انتشار: 2019

Food and Health Journal

Shapour Kakoolaki, Amir Ali Anvar, Hamed Ahari, Mina Nasiri, Anousheh Sharifan

سال انتشار: 1398مشاهده بیشتر

مقالات برگزیده دکتر سیما مرادی

Elsevier

Sedighe Tavasoli , Zahra Borjizadeh , Amirali Anvar , Hamed Ahari , Sima Moradi , Seid Mahdi Jafari

سال انتشار: 2023

Patent

Hamed Ahari, Seyed Amirali Anvar, Maryam Ataee , Sima Moradi, Sogand Heydari , Hourieh Shalchi

سال انتشار: 2023

Elsevier

Hamed Ahari, Seyed AmirAli Anvar, Sara Allahyari Beik, Sima Moradi

سال انتشار: 2023

United States Patent

 Hamed Ahari, AmirAli Anvar, Mehdi Rahimian, Sara Allahyari Beik, Sima Moradi

سال انتشار: 2020مشاهده بیشتر