مهندس مهدی رحیمیان

مهندس مهدی رحیمیان

مدیر عامل شرکت تلاشگران صنعت و تجارت آریا

آدرس محل کار

گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 24، ساختمان کاوه، طبقه 3، واحد 5ایمیل

[email protected]

مهندس مهدی رحیمیان دلوا

دانلود فایل رزومه


تحصیلاتپتنت

کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت تهران

 FORMULATION OF SAFFRON AND A METHOD OF PREPARATION THEREOF, Ahari, Hamed; Anvar, AmirAli; Rahimian, Mahdi; Allahyaribeik, Sara; Moradi, Sima, US Patent, Patent Number: US 10,953,065B2, Application Number: 17/086,763

FORMULATION OF SAFFRON AND A METHOD OF PREPARATION THEREOF, Ahari, Hamed; Anvar, AmirAli; Rahimian, Mahdi; Allahyaribeik, Sara; Moradi, Sima, PCT, Application Number: PCT/IB2020/061605

WATER-IN-OIL NANO-EMULSION OF SAFFRON AND A METHOD OF PREPARING THEREOF; Ahari, Hamed; Anvar, AmirAli; Rahimian, Mahdi; Allahyaribeik, Sara; Moradi, Sima, US Patent, Patent Number: US 0161987/2021B2, Application Number: 17/174,340

PRODUCING IRANIAN SAFFRON (CROCUS SATIVUS L.) NANO-EMULSION USING EPI METHOD FOR INCREASING THE SHELF LIFE ON FOOD INDUSTRY. Ahari, Hamed; Allahyaribeik, Sara; Anvar, Amir Ali; Rahimian, Mahdi; Moradi, Sima. Gold Medal in Internation Invention and Innovation Competition, July, 18-20, 2021, Geneva, Switzerland